JAOL

ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນສະມາຊິກໃໝ່New Member Information

** ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະໃຊ້ສະເພາະພາຍໃນ JAOL ເທົ່ານັ້ນ **

ກະລຸນາບັນທຶກຂໍ້ມູນສະມາຊິກ JAOL ຂອງທ່ານ. ບ່ອນໝາຍດາວ (*) ແມ່ນຂໍ້ມູນຈໍາເປັນ.

​ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
ຊື່ (*)
ນາມສະກຸນ (*)
Name
Surname
ເພດ ຍິງ    ຊາຍ
ບ່ອນຕີດຕໍ່ (*)
ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອັນ
Email

ໂທລະສັບ
ບ່ອນເຮັດວຽກປະຈຸບັນ
ອາຊີບ-ຕໍາແໜ່ງ
ບ່ອນເຮັດວຽກ
ການສຶກສາຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ປີຈົບ
ຊັ້ນຈົບ
ທຶນ
ວິຊາ
ສະຖາບັນ
ປະຫວັດການສຶກສາ
ປີເດືອນ-ເຂົ້າ,ປີເດືອນ-ຈົບ,ທຶນ,ລະດັບ,ວິຊາ,ຊື່ສະຖາບັນ
ຕົວຢ່າງ:
4/1999,3/2001,MEXT,ປທ,IT engineering,Tsukuba University
4/2013,3/2019,Private,ປອ,IT policy,Waseda University

ບັນທຶກຂໍ້ມູນສະມາຊີິກ JAOL