JAOL

ປັບປຸງຂໍ້ມູນສະມາຊິກUpdate Member Information

** ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະໃຊ້ສະເພາະພາຍໃນ JAOL ເທົ່ານັ້ນ **

ຂໍໃຫ້ທ່ານໃສ່ Member ID (ຫຼື Email) ແລະ ລະຫັດຢັ້ງຢືນ Code ຢັ້ງຢື່ນໂຕທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທາງ JAOL.
ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້ານໍາໃຊ້ລະບົບ ຫຼື ລືມລະຫັດຕ່າງໆ ໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ຫາ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ (info@jaol.org).

Member ID (ຫຼື Email)
ລະຫັດຢັ້ງຢືນ Code 5 ໂຕເລກ ລະຫັດນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຕອນສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ຫຼື ສາມາດສອບຖາມຄະນະຮັບຜິດຊອບ (info@jaol.org)

ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແມ່ນຖຶກຕ້ອງແລ້ວບໍ່?